Uformelt Samarbejde

´Uformelt samarbejde i byggeriet´

Uformelt Samarbejde

´Uformelt samarbejde i byggeriet´ (2008)

Du kan synes at det er tørre sager at læse om netværksteorier i byggebranchen, men det er nu engang grundlaget for din, eventuelt, møjbesværglige arkitekthverdag, som Birgitte Steenstrup ridser op i sit speciale fra RUC. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af interviews med fjorten ejere, mellemledere og byggeledere fra forskellige typer af håndværks-, entreprenør- og arkitektvirksomheder.

Hvis du ser dette skema fra specialet (se de nederste rubrikker for hurtig forståelse), så er det let at forestille sig 2 veje man kan vælge for at opnå et resultat; Enten det mere upersonlige, one-timer samarbejde med risiko for mistro, men derimod større mulighed for konkurrence i priser. Eller det ligetil, nøgleperson-drevet, old-friends samarbejde som kun kan begå sig med stærk tillid parterne imellem.

DOWNLOAD specialet her (Pdf)

quote11Dette speciale undersøger eksistensen af netværkssamarbejde i byggebranchen, og hvilken indflydelse et sådant samarbejde kan have på byggevirksomheders performance. (…) Empirien er blevet indsamlet med brug af en tredelt strategi.
1. Den primære empiri udgøres af kvalitative interviews og et minisurvey med ejere og ledere af entreprenørvirksomheder, forskellige former for håndværksvirksomheder, samt arkitekter. 2. For det andet, er der gennemført interviews med to eksperter med indgående kendskab til praksis i den danske byggebranche. 3. For det tredje, gives der i specialet en karakteristik af den danske byggebranche med hjælp af sekundær empiri.

Den sekundære empiri viser at den danske byggebranche er præget af store udsving i efterspørgslen. Af relevans for analyser af branchen er også, at byggepolitikken det sidste årti har fokuseret på udbredelsen af formaliserede samarbejdsformer. Den primære empiriindsamling viser, at det at arbejde sammen med kendte og permanente relationer, er meget brugt af alle specialets respondenter.
Et vigtigt empirisk resultat er, at alle specialets respondenter oplyser at mellem 70 og 90 % af deres virksomhedsomsætning baseres på kendte relationer. Gentagende samarbejde over flere projekter er blevet identificeret mellem individer og virksomheder i supplerede fag og virksomhedstyper.

Specialets konklusion indikerer, at netværkssamarbejde er meget udbredt i den danske byggebranche. De inddragede virksomheders performance er alle afhængige af eksterne relationer og afspejler mere end den enkelte virksomhed. Samarbejdet har positiv betydning for virksomhedernes performance i relation til fleksibilitet, risikominimering og indtjening. Samarbejdet er vigtigt for effektiviteten i det enkelte byggeprojekt, såvel som virksomhedens samlede projektportefølje. Centralt er, at samarbejdet er uformelt og fleksibelt. Den tillid, der er centralt for at samarbejdet fungerer, opbygges bedst i uformelle samarbejder. Således kan fokuseringen på formaliseret samarbejde i byggepolitikken siges, ikke at harmonere med den praksis, der er identificeret for virksomhederne i dette studie. (kilde: RUDAR)
 

Reply