pix009 hshsh

Faglitteratur – projektering/ bæredygtighed

1536.jpg screwwwwenshot013.jpg pix009 hshsh

1536.jpg

Brandsikring af Byggeri (håndbog) DBI, 2005

Super publikation. Især for de skitserende uden særlig projekteringserfaring er denne publikation rigtig god til at sikre konkurrence- og udviklingsprojekterne i relation til brandsikring.

(…)For at lette den brandtekniske projektering af bygninger har DBI udarbejdet nærværende håndbog ”Brandsikring af byggeri”, der angiver løsninger, som opfylder brandsikkerhedsniveauet i BR 95, kapitel 6. (…)

Kan købes hos Dansk Brand Institut – Link

screwwwwenshot013.jpg

Rob Marsh og Michael Lauring
Bolig • Miljø • Kvalitet, 2005 – 144 sider
Download PDF

Sigtet med denne bog er at anskueliggøre boligens miljømæssige aspekter i et helhedsperspektiv og belyse de komplekse og indbyrdes forbundne problemstillinger vedrørende bolig, miljø og kvalitet. Bogen består af tre sammenhængende
dele:

Bolig
Her analyseres tre forskellige boligtyper, der tager afsæt i parcelhuset, rækkehuset og etagehuset, i forhold til en række miljømæssige og kvalitative strategier.

Miljø
Her kortlægges den eksisterende miljøviden i forhold til indeklima, energi, materialer og vand for at udvikle strategier for en samordnet minimering af boligens miljøpåvirkning.

Kvalitet
Her opstilles ni sideordnede temaer for boligkvalitet, der tager afsæt i Vitruvius’ tre begreber, utilitas, fi rmitas og venustas, ofte oversat til nytte, holdbarhed og skønhed.

pix009 hshsh

ARKITEKTUR OG ENERGI

Download PDF

De nye energibestemmelser har medført skærpede krav til bygningers energimæssige ydeevne. Det er dog muligt at skabe god arkitektur med øget komfort og samtidig tilgodese de energimæssige sparehensyn i fremtidens lavenergibygninger. Det forudsætter, at arkitekter tidligt i designprocessen tager højde for de formrelaterede dispositioner, der har konsekvenser for energiforbruget i nybyggeriet.

Overordnet kan der tages udgangspunkt i fire forskellige temaer i byggeriet, hvor arkitektur og og energi spiller sammen. Det drejer sig om dagslys, solvarme, råhus og tekniske installationer:

* Dagslyset har stor betydning for vores sundhed og velvære i bygninger. Moderate glaspartier og en proportionering af rumhøjde og rumdybde kan give bedre velbefindende og større visuel kvalitet.
* Solvarme har traditionelt spillet en vigtig rolle i lavenergiarkitektur. Inden for dette felt kan der skabes synergi mellem solenergi og komfort .
* Materialevalget til råhuset kan både øge og mindske bygningers energiforbrug.
* Tekniske installationer spiller en stadig voksende rolle i dagens byggeri. Elbesparende teknologier kan bidrage til at skabe fremtidens energineutrale bygninger. 

Reply